- Alg. voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Voetverzorging Soesterberg en op alle met voetverzorging van Voetverzorging Soesterberg aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Voetverzorging Soesterberg in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert. Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Voetverzorging Soesterberg is ingestemd. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Voetverzorging Soesterberg behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voetverzorging Soesterberg is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing. 

Artikel 2.

Inspanningen Voetverzorging Soesterberg zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetverzorging Soesterberg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden 

3.1 Het boeken van een behandeling 

Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak. 

3.2 Annulering door cliënt 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorging Soesterberg melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetverzorging Soesterberg het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, verhoogd met € 5,00 euro administratiekosten. 

 

3.3 Annulering door Voetverzorging Soesterberg moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

 

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling 

De cliënt dient vijf minuten voor aanvang van de besproken behandeling aanwezig te zijn in de praktijk. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Voetverzorging Soesterberg de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het

gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan Voetverzorging Soesterberg de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

 

3.5 Overmacht 

Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Voetverzorging Soesterberg of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Voetverzorging Soesterberg of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

 

 Artikel 4. Betaling 

Voetverzorging Soesterberg vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en de website www.voetverzorgingsoesterberg.nl. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Voetverzorging Soesterberg. De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief

BTW. Voetverzorging Soesterberg behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijk en op de website www.voetverzorgingsoesterberg.nl.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen (contant). Uitsluitend na overleg met Voetverzorging

Soesterberg is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen. 

 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet Voetverzorging Soesterberg vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  Voetverzorging Soesterberg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren

van de behandelingen. Voetverzorging Soesterberg neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Voetverzorging Soesterberg behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming

Persoonsgegevens. Voetverzorging Soesterberg zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

 

Artikel 6. Geheimhouding 

Voetverzorging Soesterberg is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Voetverzorging Soesterberg verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

Voetverzorging Soesterberg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

Voetverzorging Soesterberg is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetverzorging Soesterberg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of

beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk  

 

Artikel 8. Garantie 

Voetverzorging Soesterberg geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. 

Deze garantie vervalt indien: 

-De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft 

opgevolgd. 

-De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van 

Voetverzorging Soesterberg heeft gebruikt. 

 

Artikel 9. Beschadiging & diefstal 

Voetverzorging Soesterberg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetverzorging Soesterberg meldt diefstal altijd bij de politie. 

 

Artikel 10. Klachten 

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen 

ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Voetverzorging Soesterberg te dienen. 

Voetverzorging Soesterberg dient klachten afdoende te onderzoeken. Voetverzorging Soesterberg zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.  Als de klacht

niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. Voetverzorging Soesterberg verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de

uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt. 

 

Artikel 11. Geschillenregeling 

Geschillen tussen cliënt en Voetverzorging Soesterberg over totstandkoming of de uitvoering van de 

overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Voetverzorging Soesterberg aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). 

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn 

klacht eerst bij Voetverzorging Soesterberg heeft ingediend. 

Nadat de klacht bij Voetverzorging Soesterberg is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Voetverzorging Soesterberg aan deze keuze gebonden. Indien Voetverzorging Soesterberg een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te

spreken of hij daarmee akkoord gaat. Voetverzorging Soesterberg dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.  De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de

bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat 

reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de 

behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Uitsluitend de rechter dan wel de 

hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

 

Artikel 12. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. 

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft 

Voetverzorging Soesterberg het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.